OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi kupujúcim a predávajúcim.

Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými VOP.

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP a reklamačnými podmienkami, ktoré sú súčasťou VOP.

Predávajúci / prevádzkovateľ internetovej stránky (eshopu):

Radoslav Gajdoš – GAFAB, Dolná 96/62, 96701 Kremnica IČO: 45 482 667

Kupujúci:

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu (fyzická alebo právnická osoba), ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

Tovar:

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

2. Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke eshopu v momente vykonania nákupu.  

3. Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

1. platba v hotovosti

2. platba na dobierku (kuriérovi pri prevzatí tovaru)

3. platba na základe zálohovej platby (vopred na účet)

4. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou na faktúre

Zvýhodnené ceny tovaru sú označené ako “akcia” alebo “výpredaj”.

5. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu poštou, kuriérom, alebo osobne.

Predávajúci je povinný objednávku dodať kupujúcemu v čo najkratšom čase,  maximálne do 14 dní. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, kupujúci je včas informovaný e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí kupujúceho o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

Predávajúceho si splní povinnosť dodania tovaru jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi na miesto určenia. 

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

7. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu sídla predajcu, v pôvodnom obale, kompletný, nepoškodený a bez známok používania.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť formulár, ktorý nájdete tu: Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. Takýto tovar nebude prevzatý.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu predávajúceho.

Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená celá finančná čiastka za vrátený tovar. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru. Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

8. Záručná doba

Všetky výrobky majú na obale vyznačenú dobu minimálnej trvanlivosti.

9. Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný hneď pri dodaní tovaru prekontrolovať stav zásielky a to najmä počet balíkov a poškodenie obalu tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je v prípade reklamácie tovaru nevyhnutné poškodenie popísať a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy tovaru
  • tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve a miere a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov
  • tovar nemá právne vady

Ak nemá tovar dohodnuté alebo deklarované vlastnosti, resp. ak má tovar pri prevzatí kupujúcim vady, má kupujúci právo na:

  1. bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny
  • výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, závažnosť vady alebo povahu tovaru.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu písomnou (aj e-mailovou) formou či oznámením zistenej závady tovaru na adresu predávajúceho.

Reklamácia tovaru musí byť dodávateľovi doručená s poškodeným tovarom vždy písomne, so stručným popisom závady a číslom dodacieho listu či faktúry, s ktorým bol tovar zakúpený.

Tovar zaslaný k reklamácii poštou či iným dopravcom musí byť riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.

10. Práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný:

Prevziať objednaný tovar

Zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu

Skontrolovať stav zásielky, neporušenosť obalu resp. samotný tovar, počet produktov

Predávajúc je povinný:

Dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene

Spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty ako napríklad faktúru, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka. 

11. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

12. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že akékoľvek spory medzi ním a predávajúcim, týkajúce sa právnych vzťahov, na ktoré sú aplikovateľné tieto VOP a reklamačné podmienky, budú prejednané výhradne súdnymi alebo inými príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.